The Great Drum : Lanna Thaiกลองหลวง ล้านนา


  <!--:en-->The Great Drum : Lanna Thai<!--:--><!--:th-->กลองหลวง ล้านนา<!--:-->

Great drum is a drum with enormous size, approximately 28 inches in diameter, 130-inch in length. Great drum is a wooden drum with delicately fine art. Finely in the detailed structure. Its feature is one side stretched leather drum with a wire to tune the volume. Great drum is also known as devil prohibition because the belief that sound of the drum can overcome and prevent the devils from destroying the religious ceremony since great drum is beat in many religion ceremonies.

กลองหลวง เป็นกลองที่มีขนาดใหญ่ โดยกลองหลวงที่นิยมในปัจจุบัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากลองกว้างประมาณ ๒๘ นิ้ว มีความยาวประมาณ ๑๓๐ นิ้ว เป็นกลองไม้ที่มีความประณีตทางศิลปะ มีโครงสร้างที่ละเอียดลออ ลักษณะของกลองจะขึงหนังแท้หน้าเดียว มีสายปรับความดังของเสียง กลองหลวงยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลองห้ามมาร เพราะเชื่อว่าเสียงของกลองสามารถอาชนะมารหรือห้ามเหล่ามารไม่ให้เข้ามาทำลายงานบุญที่จัดขึ้นได้ เนื่องจากกลองหลวงจะถูกใช้ตีในงานบุญที่สำคัญ เช่น งานสมโภชพระธาตุ และงานปอยหลวง เป็นต้น

Great drum was first built for about 80 years by craftsman named Nhan Luang at Ban Tung Tom, Tumbon Maekha, San Pa Tong district in Chiang Mai province. That time great drum was created with 20 inches in diameter and 140 inches in length. Built for offering procession and beating a drum racing. Since then great drum became popular among the “Thaiyong” who live in Pasang District, Baan Hong District in Lamphun and Chom Thong in Chiang Mai Province that developed the sound of great drums. Later great drum was designed and developed to become popular in Lanna.

กลองหลวงถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ ๘๐ ปี โดยช่างชื่อหนานหลวง บ้านทุ่งตุม ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนั้นกลองหลวงถูกสร้างขึ้นโดยมีขนาดหน้ากลอง ๒๐ นิ้ว ยาวประมาณ ๑๔๐ นิ้ว สร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับแห่ครัวทานหรือไทยทานและตีแข่งกัน นับแต่นั้นมากลองหลวงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ชาว “ไทยอง” ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้ทำการพัฒนาระบบเสียงของกลองหลวง ต่อมาได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นจนเป็นที่นิยมในเขตล้านนาปัจจุบัน

Beating great drums in resonated voice, apart from the enormous and various elements of the drum, power of the drummer, position and the rhythm of beating plus the force controlling during beating the drum. The materials used in beating must be coiled with fabric in cone or spiral shape. The spiral and the shape part would beat together at sticky rice mixed with ashes area.

ในการตีกลองหลวงให้เกิดเสียงดังกังวาลนั้น นอกจากความใหญ่และองค์ประกอบต่างๆของกลอง เช่น หกลอง เหงือกกลอง รูเอวกลอง หนังกลอง หูหิ่ง คร่าวหูหิ่ง หนังขิน จ่ากลอง ยังต้องอาศัยแรงของผู้ตีกลอง ตำแหน่งและจังหวะในการตี รวมไปถึงการควบคุมแรงระหว่างตีกลอง วัสดุที่ใช้ในการตีกลองหลวงนั้นต้องใช้ผ้าพันเป็นรูปกรวยหรือก้นหอย โดยให้ส่วนที่เป็นปลายแหลม ก้นหอย กระทบกันบริเวณริมจ่ากลองซึ่งเป็นข้าวเหนียวผสมกับขี้เถ้า

Nowadays, great drum is often seen in a parade organized by the temple, January to June each year in religious ceremonies. The parade also has a large gong and drums. There is also a parade of other temples joining the procession. In the afternoon, when the parade ends, great drum beating between temples will begin.

ปัจจุบันเราสามารถพบเห็นการตีกลองหลวงในขบวนแห่ที่จัดโดยวัด ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ในงานสรงน้ำ ฉลองพัดเปรียญ งานครัวตาน หรืองานบุญต่างๆ ในขบวนแห่ยังมีฆ้องชุดใหญ่ ฉาบและกลองตะหลดปด ซึ่งเป็นกลองสองหน้าที่มีไม้ตีสองอันร่วมด้วย ทั้งยังมีขบวนแห่จากวัดอื่นๆส่งมาร่วมขบวนในงานบุญ โดยในช่วงบ่ายเมื่อสิ้นสุดขบวนแห่จะมีการโฮมกลอง ซึ่งเป็นการแข่งขันตีกลองหลวงของวัดต่างๆ

There are no rules in drum beating competition. The side that beat the great drum louder than the opponent is the winner. The drums are representative of the people of each village. The main goal of the people attending the event is not the money, but they want the temples to be more well known.

กติกาการแข่งขันตีกลองหลวงไม่มีกฎเกณฑ์มากมาย เพียงแต่ฝ่ายใดที่ตีกลองให้มีเสียงดังกลบเสียงตีของคู่ต่อสู้จะเป็นผู้ชนะ ซึ่งกลองแต่ละใบเปรียบเสมือนตัวแทนของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน เป้าหมายหลักของชาวบ้านที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้น ไม่ใช่เงินรางวัลที่จะได้เป็นค่าตอบแทน หากแต่ต้องการให้วัดที่ตนเองศรัทธาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะวัดใดได้รับชัยชนะก็จะได้รับเสียงเล่าลือ แต่หากวัดใดที่แพ้ก็จะหาวิธีแก้ไขเพื่อการแข่งขันในคราวต่อไป

Great drum competition encourages the relationship between the temple and the community because cooperation among community is needed from building, the use and storage of drums that is the treasure of the temple and the village. Moreover, great drum is the instrument that represent a unique culture and Lanna heritage.

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการแข่งขันตีกลองหลวงถือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน เพราะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันตั้งแต่การสร้าง การนำกลองไปใช้ ตลอดจนการเก็บรักษากลองหลวงที่ถือเป็นสมบัติสำคัญของวัดและคนในหมู่บ้าน นอกจากนั้นกลองหลวงยังถือเป็นเครื่องดนตรีที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์และช่วยสืบสานวัฒนธรรมล้านนาอีกด้วย

The Great Drum : Lanna Thaiกลองหลวง ล้านนา


Filled under: Chiangmai


CONTACT THAIIS


THAI INTERACTIVE STUDIO COMPANY LIMITED E-mail: info(a)thaiis.co.th Web: thaiis.com Cell: +66 8 5040 0555
Post Address THAI INTERACTIVE STUDIO COMPANY LIMITED 239 CMU Art Museum, Nimmanhaeminda Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
THAIIS ON GOOGLE+
THAIIS ON FACEBOOK